Kozienicki Dzienny Dom Senior + tel: 518 662 153 email: senior@cuskozienice.pl

Informujemy, że w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 roku trwa nabór uczestników do Kozienickich Dziennych Domów Senior+.

Kozienickie Dzienne Domy Senior+ powstały z myślą o osobach w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących gminę Kozienice.

Ośrodek wsparcia czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16.

Szeroki wachlarz usług, jakie oferujemy, obejmują:

– usługi socjalne, w tym jeden gorący posiłek w ciągu dnia, kawę i herbatę

– usługi kulturalno-oświatowe

– usługi edukacyjne

– usługi aktywizacji społecznej

– usługi rekreacyjno-sportowe

– terapię zajęciową

– aktywność ruchową i kinezyterapię.

Na atrakcyjność działań wpływa przede wszystkim różnorodność i skoncentrowanie ich w jednym miejscu.

W ciągu roku organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru czy muzeum, spotkania rekreacyjne. Wraz z zaproszonymi gośćmi obchodzone są również uroczyste Śniadania Wielkanocne oraz Spotkania Wigilijne. Każdego roku w placówce odbywa się Piknik Międzypokoleniowy we współpracy ze świetlicami środowiskowymi działającymi przy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Kozienickie Dzienne Domy Senior+ współpracują z instytucjami i organizacjami z terenu miasta i gminy Kozienice m.in. Biblioteką Publiczną i działającym przy niej Klubem Miłośników Robótek Ręcznych “Niteczka”, Klubem Seniora “Złota Jesień”, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Przewozie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowej Wsi, przedszkolami i szkołami, ROD “Kamienny Potok” w Chinowie, Muzeum Regionalnym w Kozienicach i wiele innych.

Warto wspomnieć, że budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Kozienickim Dziennym Domu Senior+, Al. 1 Maja 8, tel. 518-662-153 lub Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36, tel. 48 614-67-62.

Dokumenty:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Wniosek

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Seniorzy, którzy nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, mogą poprosić zaufaną osobę lub członka rodziny o pomoc w bezpiecznym zrealizowaniu obowiązku spisowego, poprzez: samospis internetowy (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Drogi Seniorze PAMIĘTAJ !!!
Od 4 maja 2021. rachmistrz będzie dzwonić z numeru:

22 828 88 88
lub
22 279 99 99
jeśli na infolinii zgłosiłeś chęć spisu telefonicznego.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem
22 279 99 99
lub w specjalnej aplikacji on-line:
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Uważaj! Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Jeśli ktoś pukał do twoich drzwi i podawał się za rachmistrza zgłoś taki przypadek na policję.

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Przed przystąpieniem do spisu zapoznaj się z poradami znajdującymi się poniżej.

 

 

 

 

LINK do strony : 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Nabór uczestników do ,,Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+''

 

 

REKRUTACJA
do Kozienickiego Dziennego Domu Senior +

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach
zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia
:

  • będące mieszkańcami Gminy Kozienice,
  • będące osobami nieaktywnymi zawodowo,
  • zainteresowane rozwijaniem własnych pasji, aktywnym spędzaniem czasu w miłej atmosferze.

Oferujemy:
• dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
• usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
• kuchnia, umożliwiająca seniorom samodzielne przygotowanie kawy, herbaty lub prostego posiłku
• spotkania z dietetykiem, który prowadzi zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania
• zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów
• poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
• usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, zajęcia z fizjoterapeutą,
• usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest nieodpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych przez Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+ zapraszamy do składania wniosków w Centrum Usług Społecznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice. Druki wniosków do pobrania w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego
w Kozienicach, siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz na stronie internetowej: www.opskozienice.pl

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach 48 / 614 67 62 (kancelaria) lub 48 / 614 65 57.

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ docx

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ pdf

Kwestionariusz-zgłoszeniowy

Informacja dotycząca – Programu Wspieraj Seniora

Głównym założeniem programu jest pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych)

W jaki sposób finansowany jest program?
Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?
Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?
W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).
Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.
W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?
Ośrodki Pomocy Społecznej  przystąpiły do  realizacji program na terenie gmin w zakresie organizacji i realizacji dostarczania artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane  poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu, ośrodek pomocy społecznej, odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.