Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

ŚWIADCZENIA W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Każda osoba lub rodzina posiadająca obywatelstwo polskie oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się w Centrum Usług Społecznych o przyznanie pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, które określa ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2021r poz. 2268 ze zm. oraz z 2022r. Poz. 1 ze zm.)

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty obowiązującego kryterium dochodowego tj. 776zł

 • Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego tj. 600zł

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot obowiązującego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

  Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne

 • alimenty świadczone na rzecz innych osób

  Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2044r o pomocy społecznej przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345zł.

  W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty:

 • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • kryterium dochodowego rodziny w przypadku osoby w rodzinie

  kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ W POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

ZASILEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę;
 • niepełnosprawność;
 • bezrobocie;
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

  Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

ZASIŁEK CELOWY

 • Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na:
 • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

  Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

  specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 • praca socjalna

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni

 • usługi opiekuńcze

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • schronienie

 • posiłek

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • pobyt w domu pomocy społecznej

 • wsparcie asystenta rodziny

 • interwencja kryzysowa

 • placówki wsparcia

  Prawo do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej przysługuje również osobom przekraczającym kryterium dochodowe.