Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

 

 

 

Zadanie: Program „ Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

 

1.

Rodzaj dotacji Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby
z  niepełnosprawnością”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 jako forma ogólnodostępnego wsparcia.
2.  

Zadania finansowane lub dofinansowane   z budżetu państwa lub
z  państwowych funduszy celowych

 

Fundusz Solidarnościowy
 

3.

 

Wartość finansowania  i całkowita wartość zadania

 

Całkowita wartość zadania: 578 979,54  zł

z tego dotacja celowa 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótki opis zadania

Okres realizacji: od 08 lutego do grudnia 2024r
Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystencji osobistej oraz zwiększenie szans osób  z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Program zapewni wsparcie :

–  osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Działania:

Usługi asystencji osobistej polegające na:

– wsparciu  uczestnika w czynnościach samoobsługowych,  w tym utrzymaniu higieny osobistej;

– wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego   i wypełnianiu ról w rodzinie;

– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

 

Załączniki:  plakat AOON-24

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kozienice do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od 01.XII.2023 r. do 08.XII.2023 r.  prowadzi rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W 2024 r. usługami asystencji osobistej  zostanie objętych 20 osób, mieszkańców Gminy Kozienice, spełniających kryteria określone w „Programie”, w tym:

 1. 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);
 2. 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne);
 3. 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną(  w tym orzeczenia równoważne);
 4. 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia  uczestnika czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról  w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 695 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);
 2. 582 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne);
 3. 380 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);
 4. 300 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Za realizację usługi asystencji osobistej, Uczestnik nie ponosi odpłatności.

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do Programu.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od  stycznia 2024 r. do  grudnia 2024 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach pod numerem telefonu: 48/614 67 62 lub  w pok. 16/P.  Irena Pałuba/ lub na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w CUS Kozienicach, w pok.16:

 1. Załącznik nr 1-Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024;
 2.  Załącznik nr 2- Karta zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o wskazaniu asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 4. Załącznik nr 4- Klauzura informacyjna RODO w ramach Programu MRiPS;
 5. Załącznik nr 5- Klauzura informacyjna RODO CUS Kozienice;
 6. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności-aktualna.

Zał. 1 Karta zgłoszeniowa do programu AOON dla JST-24

Zał. 2 Karta zakresu czynności w ramach usług asystenta AOON dla JST-24

Zał. 3 Oświadczenie o wskazaniu asystenta do programu AOON dla JSt-24Zał.4

Klauzura informacyjna RODO w ramach MRiPS

Zał. 5 Klauzura informacyjna RODO CUS

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

16 sierpnia 2023 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego i powiatowego.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.plw terminie do 15 września 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do 6 października 2023 r.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Dokumenty aplikacyjne są do pobrania na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakładce Fundusz Solidarnościowy:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

Ponadto, wszelkie informacje na temat naboru wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024