ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Przejęcie obsługi świadczeń wychowawczych (500+) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku ze zmianą ustawy obsługę świadczeń wychowawczych będzie prowadził
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Dotyczy to wniosków składanych od dnia 01 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i wypłacał przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze.

Od 1 lutego 2022 r. będzie również przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń na podstawie wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przejmie-obsluge-programu-rodzina-500-/4253342

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

 

 

Adresy e-mail z których będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia: kozienice@ops.pl, sw@cuskozienice.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

  • od 1 lutego 2021 w formie elektronicznej

  • od 1 kwietnia 2021 w formie papierowej

Wniosek na Świadczenie Wychowawcze

Oświadczenie

Podanie o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przekazanie przyznanych świadczeń

Wnioski można składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w godzinach :

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Wtorek czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:30

Szczegółowych informacji w zakresie świadczeń wychowawczych można uzyskać pod numerem telefonu: 510 208 492 lub e-mail:
sw@opskozienice.pl

A także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawało i wypłacało Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.

Art. 21. 1. Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

2.(uchylony)

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

5a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

5b. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5c. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

6. Podmiot realizujący świadczenie wychowawcze jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o to świadczenie o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5.