Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26-900 Kozienice
ul. Radomska 36
tel./fax (48) 614 – 67 – 62

Zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków tego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

    Działania Interdyscyplinarne mają na celu ochronę osób krzywdzonych przed zachowaniami osób stosujących przemoc, udzielenie im koniecznej i odpowiedniej do potrzeb pomocy oraz powstrzymanie osób stosujących przemoc przed dalszym krzywdzeniem. 

Na podstawie Uchwały Nr LX/717/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2023r. w sprawie trybu i powoływania oraz odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kozienicach.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zespołu – Iwona Smolarczyk
 2. Sekretarz Zespołu – Magdalena Popis – Tyniecka
 3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Sylwia Grzesiak 
 4. Członek – Beata Wróbel
 5. Członek – Robert Boryczka
 6. Członek – Anna Krześniak
 7. Członek – Katarzyna Krajewska
 8. Członek – Robert Ozga
 9. Członek – Ewa Stankiewicz
 10. Członek – Emanuela Wojtas – Kunińska
 11. Członek – Ernest Wojciechowski
 12. Członek – Katarzyna Kowalska
 13. Członek – Anna Puzio

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała Nr LX/717/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2022

Gminny program przeciwdziałania narkomani dla Gminy Kozienice na lata 2018 – 2022

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Kozienice na lata 2020-2022

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030