PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE

 

Zgodnie z art 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,, przemoc w rodzinie” to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

RODZAJE PRZEMOCY:

  • przemoc fizyczna – to zachowanie, którego celem jest zadawanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawienie życia

  • przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu, pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem

  • przemoc seksualna – to zachowanie, którego celem jest zmuszanie ofiary do podjęcia współżycia bądź niechcianych zachowań seksualnych

  • przemoc ekonomiczna – to zachowanie, którego celem jest finansowe wykorzystanie lub ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy

  • zaniedbania – niezaspokojenie potrzeb fizycznych i emocjonalnych poprzez np. niedostarczanie jedzenia, picia i leków, brak ubrań, brak komfortu, brak ciepła, zła jakość higieny, brak opieki, chłód emocjonalny obojętność

  • dyskryminacja – szykanowanie z powodu wieku, niepełnosprawności, rasy, koloru skóry, religii, płci itp.

  • przemoc instytucjonalna – mogą to być wszelkie podane powyżej rodzaje nadużyć występujące w urzędach, przychodniach, domach pomocy społecznej i tym podobnych instytucjach, a także niedostosowanie systemu bądź zaniechania w procedurach

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY W OBLICZU PRZEMOCY!!!

Poradnik Zdrowia Psychicznego 2022