Program „ Posiłek w szkole i w domu”

Program „ Posiłek w szkole i w domu”

Program” Posiłek w szkole i w domu „ – Rok 2023

 

Flaga godło

 

Informujemy, że w dniu 11 kwietna 2023 r. podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa  na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego  w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomiędzy  Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice.

Dotacja celowa zostaje udzielona na dofinansowanie działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie modułu 1 i 2, adresowanego odpowiednio dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2023 roku.

Moduł I: Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
    – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
    świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 Moduł II: Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wysokość dotacji celowej w 2023 r. na dofinansowanie zadania ustalono na kwotę 146 493 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w ramach modułów 1 i 2.

Dofinansowanie- 146 493,00 zł

Całkowita wartość- 244 155,00 zł.

Załącznik:

Plakat informacyjny na rok 2023-„ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

 

 

 

 

 

Program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .

 

Flaga godło

 

Na realizację wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” Gmina Kozienice w roku 2022 r. uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie: 153 966,00 zł
Całkowita wartość zadania: 376 466 ,00 zł

 

     Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października    2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty   150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1pkt 1i  2 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900,00 zł.

     Gmina Kozienice, na podstawie Uchwały nr VI  Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie przyjęcia programu osłonowego, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Świadczenia dla osób powyżej 150% kryterium dochodowego finansowane są w całości ze środków Gminy Kozienice– w 2022 r.

     Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. W ramach Programu w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizowane są 2 moduły:

  • MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

  • MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

     Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielane jest wsparcie     w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym    i niepełnosprawnym.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom    i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

 

 

 

 

 

 

 

Flaga godło

 

Informacje o wieloletnim rządowym Programie „ Posiłek w szkole i w domu” realizowanego  w Gminie Kozienice.

Gmina Kozienice realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebujący w szczególności:

-dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r.  przewidywana wysokość dofinansowania na środki z budżetu państwa  na realizację programu„ Posiłek w szkole i w domu” wynosi 156 000 zł,
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2021 r. wynosi 260 000 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty792zł.
Gmina Kozienice , na podstawie Uchwały nr VI Rady Miejskiej  z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Świadczenia dla osób powyżej 150% kryterium dochodowego finansowane są  w całości ze środków Gminy Kozienice– w 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1.Pomoc w formie posiłku:
W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio    w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Centrum Usług Społecznych wydaje posiłki w jadłodajni  dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:
– W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 056 zł na osobę   w rodzinie .
– W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Centrum Usług Społecznych o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
– W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 150% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin 792 zł).

2.Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792 zł w przypadku osób w rodzinie.