Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

do dnia 30-09-2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

po dniu 30-09-2024 roku – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

 

W dniu 21.12.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687).

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych.

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.

  • Zwrot  podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany tylko w kuchni do gotowania i podgrzewania wody.
  • Świadczenie to nie ma określonej ustawowo kwoty. Będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu.

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Konieczny wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

  1. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023
  2. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty  w 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w  2022 r.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT.

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz dotyczy 2023 roku (od  1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) wymaga złożenia do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  3. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny tj. dochody nieopodatkowane zawarte w informacji dodatkowej  załącznika nr 1A wniosku o wypłatę refundacji VAT.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundacje podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku.,  lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach, ul. Radomska 36, 26-900  Kozienice  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy:

( poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek  7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.30),  za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów..

 Procedura rozpatrzenia wniosku

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania refundacji  podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Refundacja nie obejmuje całości kwoty na fakturze.

Po otrzymaniu w trakcie roku faktur i ich opłaceniu należy złożyć kolejny wniosek o refundację podatku VAT

Do wnioskodawcy zostaje przesłana informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Do postępowania w sprawie refundacji podatku VAT przepisy art. 23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4, art. 29, art. 30, art. 30a i art. 32 ust. 1–1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2024r. (5)