PROGRAM “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

PROGRAM “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

 

 

Zadanie: Program „ Opieka wytchnieniowa „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

 

1.

Rodzaj dotacji

Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 jako forma ogólnodostępnego wsparcia.

 

2.

 

Zadania finansowane lub dofinansowane   z budżetu państwa lub z  państwowych funduszy celowych

Fundusz Solidarnościowy

 

3.

 

Wartość finansowania   i całkowita wartość zadania

            

Całkowita wartość zadania:315 180,00  zł

z tego dotacja celowa 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótki opis zadania

Okres realizacji: 2024 r

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo b)orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Działania:

Usługa opieki wytchnieniowej  umożliwia uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy , tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością  dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwianie niezbędnych spraw życiowych.

 

ZAŁĄCZNIK:

PLAKAT OW-edycja 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do Programu -Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kozienice do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach od 15 stycznia do 22 stycznia 2024  r. prowadzi rekrutację do Programu „ Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

1 ) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami   niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r poz.100,z póź.zm.)   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

W ramach realizacji Programu planuje się objęcie 30 osób opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego realizowaną w miejscu zamieszkania z osobą z  niepełnosprawnością (12 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 18 opiekunów osób dorosłych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem   o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku , gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które maja świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są:

 1. Zaświadczenie o niekaralności;
 2. Informacja o niefigurowaniu w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. Pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Liczba godzin i dób przypadających na jednego Uczestnika Programu wynosi 206 godzin w skali roku.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od  lutego 2024 r. do  grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane  udziałem w Programie prosimy o: zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 i wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu( zał. nr 1);
 2. Dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku dziecka) o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby dorosłej);
 3. Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych,( zał.3);
 4. Oświadczenie o wyborze uczestnika Programu( zał. 4);
 5. Oświadczenie – akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 lub pobrać  w formie załączników umieszczonych w sekcji „ załączniki do pobrania” (poniżej).

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie CUS w Kozienicach od poniedziałku 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek- 7.30-15.30, piątek- 7.30-14.30, tel. 48 614-44-78, pokój 16

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do Programu.

 

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024;

Oświadczenie – akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Oświadczenie o wyborze uczestnika Programu” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego- edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu

Klauzula informacyjna RODO CUS Kozienice.

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

 

30 października 2023 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Na realizację zostało przeznaczone 190 mln zł.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 mln zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), do
  1 grudnia 2023 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Dokumenty aplikacyjne są do pobrania na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakładce Fundusz Solidarnościowy: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego – edycja-2024

Ponadto, wszelkie informacje na temat naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024