Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1; dalej RODO jako informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych
  w Kozienicach ul. Radomska 36, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48)614 67 62 ; reprezentowany przez Dyrektora CUS.
 2. CUS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się
  z nim skontaktować poprzez e-mail: xyzodo11@gmail.com lub korespondencyjnie: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji;
 5. Przysługuje Pani/Panu   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym,
  a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH