Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą wydawane i przyjmowane
w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36, pokój nr 5
Wnioski można też pobrać ze strony ministerstwa pod adresem:

Wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY

Instrukcje Składania wniosku o elektroniczną KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Elektroniczne złożenie wniosku o KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu. Uchwała i rozporządzenie weszło w życie 16 czerwca 2014 roku.

Dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która będzie potwierdzeniem przyznanych w ramach programu uprawnień.

Rodzice otrzymają karty bezterminowo. Dzieci otrzymają karty do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, dzieci niepełnosprawne na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom np. muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych i innych.

Do programu mogą przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Instytucje i przedsiębiorcy, którzy przystąpią do programu będą mogły wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak Tu Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Wyszukiwanie Partnerów KDR

Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Karta będzie wydawana bezpłatnie, jednak w przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia będzie wydawany duplikat za wniesieniem opłaty.

Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

Wykaz uprawnień przyznawanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowany.