Nasi klienci

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
– osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł;
– osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych w art. 7 pkt 2 – 15 :

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12. alkoholizmu lub narkomanii;
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej
15. lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.