Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pisemnie na adres: ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice, elektronicznie na e-mail: sekretariat@cuskozienice.pl lub telefonicznie na nr tel.: (48) 614-67-62.

 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Funkcję Inspektora ochrony danych w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach pełni Pan Sławomir Mazur. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób: listownie na adres: ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice, elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@cuskozienice.pl
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
  4. pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   − dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   − osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   − dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   − dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
   − osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   − przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   − Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   − osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   − przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz
   − przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   − zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora oraz
   − przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadku gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane