PROGRAMY RZĄDOWE

Flaga godło

 

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

W 2021 roku Gmina Kozienice przystąpiła do realizacji dwóch programów rządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2021. Ich realizacja jest przewidziana do końca roku 2021. Realizatorem obydwu programów jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

Asystent

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. a)  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program skierowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 roku w gminie Kozienice z Programu skorzysta 15 osób z niepełnosprawnościami, w tym 11 osób będą to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wartość otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2021 roku to 448950,00 zł.

Załączniki:

Program asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2021

Opieka wytchnieniowa

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W 2021 roku w gminie Kozienice z Programu skorzysta 28 osób z niepełnosprawnościami, w tym 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Wartość otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2021 roku to 206524,80 zł.

 

Załączniki:

Program opieka wytchnieniowa edycja 2021