PROGRAMY RZĄDOWE

PROGRAMY RZĄDOWE


 

 

Flaga godło

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+”

NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2022

Moduł II – zapewnienie funkcjonowania

Dziennego Domu “Senior+”

 

DOFINANSOWANIE  – 73 564 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 259 584 ZŁ

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022

Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Rok 2022 jest kolejnym, w którym Gmina Kozienice przystępuje do realizacji Programu wieloletniego „Senior+”. Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+.

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie placówki opiera się na różnego rodzaju działaniach obejmujących usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, aktywizujące społecznie oraz z zakresu terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Grupą docelową, do której skierowane są działania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ są mieszkańcy Gminy Kozienice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywni zawodowo.

Zakładanymi rezultatami podejmowanych działań będzie m.in. aktywizacja seniorów do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, utrwalanie więzi międzypokoleniowych oraz zwiększanie poczucia własnej wartości.

 

 

 


 

Program „ Posiłek w szkole i w domu”

 

Flaga godło

 

Informacje o wieloletnim rządowym Programie „ Posiłek w szkole i w domu” realizowanego  w Gminie Kozienice.

Gmina Kozienice realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebujący w szczególności:

-dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r.  przewidywana wysokość dofinansowania na środki z budżetu państwa  na realizację programu„ Posiłek w szkole i w domu” wynosi 156 000 zł,
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2021 r. wynosi 260 000 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty792zł.

Gmina Kozienice , na podstawie Uchwały nr VI Rady Miejskiej  z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Świadczenia dla osób powyżej 150% kryterium dochodowego finansowane są  w całości ze środków Gminy Kozienice– w 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1.Pomoc w formie posiłku:
W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio    w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Centrum Usług Społecznych wydaje posiłki w jadłodajni  dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:
– W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 056 zł na osobę   w rodzinie .
– W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Centrum Usług Społecznych o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
– W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 150% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin 792 zł).

2.Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792 zł w przypadku osób w rodzinie.

 

 

 

 

Flaga godło

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

– EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  – 457 929 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 457 929 ZŁ 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W czym pomoże asystent:

 

a) w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,

b) w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
w załatwianiu spraw urzędowych,

c) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

d) w korzystaniu z dóbr kultury,

e) w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 

a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Informacje na temat realizacji programu w Gminie Kozienice można uzyskać pod nr tel. 48 614 67 62.

Pełny tekst Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystentosobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2021

 

 

Załączniki:

Program asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2021

 


 

Flaga godło

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  – 206 524,80 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 206 524,80 ZŁ

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

 

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Informacje na temat realizacji programu w Gminie Kozienice można uzyskać pod nr tel. 48 614-67-62.

Pełny tekst Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/attachment/753a16bc-c891-4e99-ac91-d91a08329a3c

 

 

Załączniki:

Program opieka wytchnieniowa edycja 2021

 

 


Flaga godło

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+”

NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2021

Moduł II – zapewnienie funkcjonowania

Dziennego Domu “Senior+”

 

DOFINANSOWANIE  – 85 440 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 275 140 ZŁ

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2021

Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kozienice przystępuje do realizacji Programu wieloletniego „Senior+”. Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+.

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie placówki opiera się na różnego rodzaju działaniach obejmujących usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, aktywizujące społecznie oraz z zakresu terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Grupą docelową, do której skierowane są działania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ są mieszkańcy Gminy Kozienice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywni zawodowo.

Zakładanymi rezultatami podejmowanych działań będzie m.in. aktywizacja seniorów do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, utrwalania więzi międzypokoleniowych oraz zwiększanie poczucia własnej wartości.