Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Flaga godło

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach informuje, że Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, na realizację Programu
„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Całkowita wartość zadania to kwota 484 033,19zł.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizując w roku 2023 usługi asystencji osobistej objęła wsparciem łącznie 18 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Program ma także zapewniać:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta  w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 ZAŁĄCZNIKI:

Plakat AOON.-2023

 

 

 

 

Program „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 Gmina Kozienice aplikowała o środki finansowe w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, spełniające kryteria ogłoszone w Programie. Głównym celem Programu jest wprowadzenie  usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia  dla uczestnika Programu:

 

1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 221 r. poz573, z póź. zm.).

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę  z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

– 360 godzin rocznie dla:

  1. a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizatorem Programu w Gminie Kozienice jest Centrum Usług Społecznych. Uczestnicy Programu to osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny  uczestnika  uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia  z uczestnikiem.

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Wzory formularzy można otrzymać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 lub pobrać  w formie plików umieszczonych w sekcji „ załączniki do pobrania” (poniżej).

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do  Programu.

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie CUS w Kozienicach od poniedziałku 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek- 7.30-15.30, piątek- 7.30-14.30, tel. 48 614-88-58, pokój 16

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do Programu do 16 grudnia 2022 r.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do Programu-AOON-edycja 2023

Oswiadczenie o wskazaniu Asystenta do Programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Klauzura informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu AOON-edycja 2023