Program -Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Program -Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

 

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa“ – edycja 2022

Flaga godło

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz.573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodne z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Usługi te wpłyną na:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie: psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest  realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej od 01.01 do 31.12.2022 r. Usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu objęto 12 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Kozienice z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 wynoszą 293 760,00 zł.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

 ZAŁĄCZNIKI:

Plakat OW-22a

 

Flaga godło

 

 

Program -Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu

„ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Kozienice aplikowała o środki finansowe dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych,  spełniających kryteria ogłoszone    w Programie.

Realizatorem Programu jest Centrum Usług społecznych w Kozienicach.
Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

1 ) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

 

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek   i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych sprawy.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od stycznia 2022 r.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie wypełnionej  „ Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do Karty należy dołączyć:

 1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku dziecka), o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby dorosłej),
 2. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.
 3. klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 4. oświadczenie o wyborze uczestnika Programu.

 

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 lub pobrać  w formie plików umieszczonych w sekcji „ pliki do pobrania” (poniżej).

 

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie CUS w Kozienicach od poniedziałku 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek- 7.30-15.30, piątek- 7.30-14.30, tel. 48 614-44-78, pokój 16

 

Link do programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

 

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

Karta pomiaru niezależności funkcjonującej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FIM

Klauzula informacyjna w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

Oświadczenie o wyborze uczestnika Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022