Program -Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Flaga godło

Program -Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu

„ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Kozienice aplikowała o środki finansowe dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych,  spełniających kryteria ogłoszone    w Programie.

Realizatorem Programu jest Centrum Usług społecznych w Kozienicach.
Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

1 ) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

 

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek   i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych sprawy.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od stycznia 2022 r.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie wypełnionej  „ Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do Karty należy dołączyć:

  1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku dziecka), o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby dorosłej),
  2. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.
  3. klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych,
  4. oświadczenie o wyborze uczestnika Programu.

 

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 lub pobrać  w formie plików umieszczonych w sekcji „ pliki do pobrania” (poniżej).

 

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie CUS w Kozienicach od poniedziałku 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek- 7.30-15.30, piątek- 7.30-14.30, tel. 48 614-44-78, pokój 16

 

Link do programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

 

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

Karta pomiaru niezależności funkcjonującej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FIM

Klauzula informacyjna w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

Oświadczenie o wyborze uczestnika Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022