Realizowane programy i projekty


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIENICACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE GRUPY WSPARCIA RAZEM RAŹNIEJ ,,Moja motywacja do zmiany”

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą zapisać się osobiście u asystenta rodziny Anny Wierzyckiej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w godzinach pracy tut. Ośrodka w pok. nr 4.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 01.03.2018 roku w godz. 15.30 – 17.00 w tut. Ośrodku. Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu, projekt będzie realizowany we współpracy MGOPS i OPU w Kozienicach.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIENICACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE GRUPY WSPARCIA “DROGOWSKAZ” RODZICÓW I OPIEKUNÓW W WIEKU OD 30 DO 55 LAT

PROJEKT MA NA CELU ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 29.06.2016 rokuSpotkania odbywać się będą 1 raz w miesiącu (ostatnia środa miesiąca) , grupa składać się będzie z ok. 15 osób , projekt będzie realizowany przez asystentów rodziny:

mgr Anna Wierzycka
Agnieszka Wojciechowska

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 48 614 65 57

Misja i cele projektu:

Traktując misję jako generalną deklarację działania, przyjęto, że będzie nią “Niesienie profesjonalnej pomocy kobietom w kierunku wzmocnienia lub odzyskania zdolności w funkcjonowaniu społecznym oraz tworzeniu sprzyjających ku temu warunków”

– pomoc kobietom w poprawie ich sytuacji życiowej
– pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i wychowawczych
– celowe wyjście z domu
– podniesienie własnej wartości
– umiejętność radzenia sobie z problemami życia codziennego
– możliwość wymiany doświadczeń i uzyskanie wsparcia

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIENICACH
W PARTNERSTWIE Z OŚRODKIEM PROFILAKTYKI UAZALEŻNIEŃ
REALIZUJE PROJEKT SOCJALNY W RAMACH SPECJALIZACJI II STOPNIA
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Pomocna dłoń

Celem którego jest poprawa psychospołecznej sytuacji kobiet
doznających przemocy w środowisku rodzinnym, poprzez utworzenie
grupy edukacyjno – terapeutycznej.
Powstała grupa ma charakter stacjonarny

– cotygodniowe spotkania odbywają się w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień
w Kozienicach, ul. Radomska 36.

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

W ramach projektu oferujemy specjalistyczne wsparcie:

– PSYCHOLOGICZNE
– PRAWNE
– DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Konsultacje i nabór do grupy odbywają się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach
(pokój nr 1) lub telefonicznie
48 614 65 57, 48 614 67 62

Grupa wsparcia „Miej wiarę w siebie” – Czas trwania: czerwiec 2005r. – maj 2006r.

Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym z którym boryka się wiele osób.
Jedną z przyczyn długotrwałego bezrobocia jest nieumiejętność poruszania się po współczesnym rynku pracy. Na terenie Miasta i Gminy Kozienice większą grupę osób bezrobotnych stanowią kobiety. Tworzenie grup wsparcia dla kobiet długotrwale bezrobotnych z zastosowaniem nauki aktywnego poszukiwania pracy pozwoli zwiększyć aktywność tych osób w poszukiwaniau zatrudnienia.
Grupę stanowiło 10 kobiet w wieku 40 – 50 lat. Ich wspólną cechą były: niski poziom wykształcenia, wiek, podobny okres pozostawania bez pracy.
Głównym celem działania grupy było zwiększenie aktywności własnej poprzez nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
I w tym przypadku nie mogło obejść się bez spotkań ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym a także inspektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach zajmującym się pośrednictwem pracy.
Efekt – 3 kobiety podjęły zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w grupie.
Warto było.

Opiekun grupy Ola Lasoń

Klub „Parasol”

Klub „Parasol” działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 czerwca 2005 roku. Zajęcia odbywają się 3 razy w miesiącu. Zapewniają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i opiekę. Wspierają w zaspokojeniu ich potrzeb życiowych poprzez umożliwienie chorym psychicznie autonomii – jak najdalej idącej, lecz leżącej w ich kompetencjach. Nasza oferta jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb osób psychicznie chorych, aby każdy mógł bez trudu odnaleźć się na różnych etapach struktury terapeutycznej i pomocowej. Motywuje również uczestników do lepszego funkcjonowania w oparciu o własne możliwości poprzez terapię i aktywną współpracę w procesie leczenia, co zmniejsza ryzyko nawrotu choroby lub pogorszenia stanu zdrowia.

Zajęcia w Klubie prowadzone są indywidualnie i w grupach pod okiem specjalistów poprzez postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne, które obejmuje : rehabilitację społeczną, psychoterapię, psychoedukację, terapię zajęciową oraz wspieranie rodziny poprzez trening psychologiczny.

Od 1 czerwca 2006 roku 1 raz w tygodniu prowadzony jest również punkt informacyjno – wspierający dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, narażonych na odrzucenie przez najbliższą rodzinę i środowisko społeczne.

Na działalność grupy wsparcia pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” .

Opiekunowie grupy: Jabłońska Teodora, Maria Pyjos, Agata Głogowska

grupa wsparcia „Razem raźniej”

Wśród 879 rodzin objętych pomocą społeczną w 2004r. – 116 to rodziny niepełne, gdzie głównym i jedynym żywicielem jest matka. W tej grupie rodzin, częściej niż w innych, występuje problem z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Nadmiar trosk i obowiązków, brak czasu na wypoczynek żle wpływają na stan psychiczny matek. Często zapominają o sobie, ich życie zamyka się w czterech ścianach, co powoduje izolację, brak wiary we własne możliwości.

Utworzona grupa wsparcia „Razem raźniej” funkcjonująca w okresie maj 2004 do grudzień 2004r. dała rzeczywiste wsparcie 10-ciu kobietom w wieku 30 – 40 lat, które samotnie wychowują dzieci.
Spotkania ze specjalistami takimi jak: psycholog, pedagog, radca prawny, doradca zawodowy a także członkami zespołu ds. nieletnich tut.Policji, to nieodzowna pomoc ukierunkowana na problemy występujące w tych konktretnych rodzinach. Ale nie bez znaczenia jest wzmocnienie psychiczne i podniesienie własnej wartości. Uczestnictwo w grupie to przecież wyjścia z domu, poświęcenie chwili czasu tylko dla siebie.

Spotkania z osobami dźwigającymi na swych barkach podobny problem pozwalają na wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia. To miłe spędzenie czasu, szansa na rozmowy nie tylko o problemach,
rozmowy o modzie, o dbaniu o swój wygląd, o zdrowiu a nawet wymiana doświadczeń kulinarnych zrelaksują każdą kobietę.
Temu właśnie miało służyć zorganizowanie takiej grupy i teraz, z perspektywy czasu, możemy ocenić, że nie był to czas stracony.

Opiekunowie grupy: Ola Lasoń i Beata Przerwa.

„Cudze chwalicie, swojego nie znacie” – poznajemy Puszczę Kozienicką

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień organizują dnia 27 czerwca 2007r. wycieczkę kolejką leśną po drogach i ostępach Puszczy Kozienickiej.

Uczestnikami wycieczki będą osoby, które biorą aktywny udział w spotkaniach grup wsparcia istniejących przy tutejszym ośrodku:

– uczestnicy klubu seniora „Radosna Jesień”
– dzieci ze świetlicy środowiskowej „Uśmiechnięte buźki”
Osoby te pochodzą z rodzin dotkniętych problemami takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc w rodzinie.

Celem wycieczki jest integracja uczestników grup wsparcia, promowanie zdrowego stylu życia oraz poznawanie atrakcyjnych zakątków w naszym regionie.
Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek: kiełbaski z grilla, bigos, drożdżówki.

„Grupa wsparcia dla kobiet w okresie menopauzalnym w wieku 50-60 lat”

Na terenie miasta Kozienice zamieszkuje wiele kobiet w okresie menopauzalnym. Panie w tym okresie czują się samotne, bezradne, często stają się otyłe, przestają dbać o siebie. Pracownicy socjalni MGOPS uznali iż pewnym sposobem złagodzenia tych problemów jest zainicjowanie grupy wsparcia. Powstał więc projekt utworzenia grupy kobiet w wieku 50-60 lat wchodzących w okres menopauzy.

W kwietniu 2006r. odbył się nabór kandydatek chętnych do uczestnictwa w grupie. Na pierwsze spotkanie zgłosiło się 14 kobiet z terenu miasta, a systematycznie uczestniczy w kolejnych spotkaniach 9 kobiet.

Na spotkaniach prowadzone są zajęcia ruchowe: aerobik, prowadzony przez instruktora fitness, wycieczki rowerowe, a także poradnictwo (spotkanie z psychologiem, położną, dietetykiem). Odbywają się także wycieczki krajowe w maju 2006r. Panie zwiedziły Nałęczów, w sierpniu Zakopane, Słowację, a lipcu 2007r. zorganizowano dwudniową wycieczkę na Mazury.

W czasie spotkań, które odbywają się raz w tygodniu, Panie rozmawiają o swoich problemach zdrowotnych, rodzinnych, dzielą się z innymi Paniami codziennymi radościami i smutkami, zwiększają wiedzę w zakresie zdrowia i dbania o wygląd.

„Starszy wiek może oznaczać najlepsze lata w twoim życiu – lata w których możesz być dumną ze swoich osiągnięć zawodowych, cieszyć się swoim wolnym czasem, podtrzymywać kontakty ze znajomymi, zadbać o swój stan zdrowia.”