Świetlice środowiskowe

W Centrum Usług Społecznych jedną z form zapewnienia opieki dzieciom są świetlice środowiskowe.

Na terenie Gminy Kozienice działają takie jednostki:

– Świetlica środowiskowa – Uśmiechnięte buźki – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 , Kozienice

– Świetlica środowiskowa – Janików – Świetlica mieści się przy PSP w Janikowie

– Świetlica “Poranek” – Świetlica mieści się przy PSP w Świerżach Górnych

– Świetlica środowiskowa przy PSP nr 1 w Kozienicach

– Świetlica Środowiskowa – placówka wsparcia w formie pracy podwórkowej działająca na terenie osiedli miasta Kozienice. 

Placówki wsparcia dziennego, skupiają dzieci z rodzin niewydolnych, często wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci mają zabezpieczoną opiekę oraz fachowe wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Zadaniem placówek jest pomoc dzieciom w wieku szkolnym. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji przez opiekunów grupy, pedagoga, wolontariuszy. Otrzymują pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych, szkolnych, osobistych i społecznych, wsparcie w motywacji do nauki i wyrównywanie deficytów szkolnych. Zarówno dzieci jak i ich rodzice mają możliwość korzystania w zajęciach warsztatowych organizowanych przez psychologa. Odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne. Zapewniono pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki uzyskanej dotacji finansowej zostało uzupełnione wyposażenie świetlicy o: komputer, gry, piłki oraz materiały do terapii. Praca oparta jest o stały plan zajęć,  zajęcia zagospodarowujące czas wolny dzieci, przy czym duży nacisk kładziemy na prawidłową realizację obowiązku szkolnego tj. pomoc przy odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do nauki korzystając z pomocy 2-ch pracowników socjalnych, pedagoga i psychologa. W doborze zabaw, gier i ćwiczeń kierujemy się potrzebami dzieci oraz charakterem zaburzeń u niektórych z nich.

W trakcie pracy z dziećmi zauważamy niejednokrotnie wiele przejawów nieprawidłowej reakcji emocjonalnej jak: agresja fizyczna i słowna, nadpobudliwość ruchowa, demonstracja złego zachowania, często izolowanie się od innych. Dlatego też zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa i pedagoga przy zastosowaniu różnych technik i metod pracy pozwalają na uwolnienie dzieci od napięć emocjonalnych.

W ramach zajęć dobrowolnych organizujemy:

1. zajęcia terapeutyczne (psycholog, pedagog)
2. zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe
3. zajęcia na placu (gra w kosza, grilowanie)
4. organizowanie różnych imprez okolicznościowych, spotkań towarzyskich, doskonalenie umiejętności kulinarnych.

Dzieci do świetlicy zgłaszają się: dobrowolnie, przez rodziców, pracowników socjalnych, kolegów, którzy namawiają swoich rówieśników do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Uczestnikami świetlicy są dziewczynki i chłopcy ze szkół podstawowych . Pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, najczęściej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Naczelnym założeniem placówek jest właściwa realizacja potrzeb psychicznych i bytowych dzieci oraz odbudowanie poprawnych więzi w rodzinie. Dzięki wykorzystaniu pracy wielu fachowców jak: pedagoga, psychologa udało się zminimalizować rozmiar negatywnych zachowań dzieci, poprawić stosunek do nauki i prawidłowego komunikowania ze swoimi rówieśnikami. Dzieci nabywają umiejętności słuchania drugiej osoby i swobody wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Rodzice natomiast nabywają umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci, budowania klimatu zaufania i odbudowania poprawnych relacji rodzinnych.

Działalność prowadzenia świetlicy akceptuje Urząd Miejski w Kozienicach wpierając finansowo, udostępnia możliwość korzystania z obiektów sportowych. Ponadto współpracujemy ze szkołami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, kuratorami społecznymi, organizacjami pozarządowymi jak: CARITAS i PCK oraz wolontariuszami i sponsorami. Dzięki ich pomocy organizowane są różne spotkania integracyjne.

Świetlica środowiskowa – Uśmiechnięte buźki – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 , Kozienice

Nasza strona na Facebooku:

Uśmiechnięte buźki

Świetlica Środowiskowa przy PSP w Janikowie

Nasza strona na Facebooku:

Świetlica Janików

Świetlica Środowiskowa w Świerżach Górnych

Nasza strona na Facebooku:

Świetlica “Poranek”

Świetlica Środowiskowa przy PSP nr 1 w Kozienicach

Nasza strona na Facebooku:

Świetlica Środowiskowa przy PSP nr 1

 

 

 

 

 

 

Świetlica Środowiskowa – placówka wsparcia w formie pracy podwórkowej działająca na terenie osiedli miasta Kozienice. 

            Placówka podwórkowa jest odpowiedzią na potrzeby środowisk lokalnych jak również środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym w bezpośrednim środowisku dziecka. Głównym celem pracy metodą pedagogiki podwórkowej są działania środowiskowe skierowane do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym, działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, opierające się na propagowaniu aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej oraz promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży; szeroko rozumiana pedagogika społeczna, w tym propagowanie działań metodami streetworkingu i pracy podwórkowej czyli w bezpośrednim kontakcie
z podopiecznymi, w ich środowisku.

            Zadaniem naszych wychowawców podwórkowych jest: animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, inicjowanie działań mających na celu naukę młodego pokolenia umiejętności społecznych, prawidłowej komunikacji oraz pozytywnych relacji w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej i środowisku lokalnym. Innym aspektem pracy podwórkowej jest pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze. Zajęcia animacyjne, rekreacyjne, zabawa, sport i rekreacja, zajęcia poznawcze w przestrzeni podwórka, osiedla i miasta, zorganizowane wyjścia w ramach zajęć animacyjnych, sportowych i kulturalnych, działania profilaktyczne i edukacyjne, mini-projekty dające możliwość rozwijania umiejętności  zainteresowań dzieci jak również nauka umiejętności społecznych, komunikacji w grupie  pozytywnie kształtujących osobowość młodego pokolenia.

Informacje o działalności świetlicy – na stronie facebookowej CUS

CUS w Kozienicach