Świetlica środowiskowa ``Uśmiechnięte buźki``

Od stycznia 2004 roku przy MGOPS w Kozienicach od poniedziałku do piątku w godz. od 13-tej do 17-tej czynna jest świetlica środowiskowa “Uśmiechnięte buźki” – placówka wsparcia dziennego, skupiająca dzieci z rodzin niewydolnych, często wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Planowane cele zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym. Dzieci mają zabezpieczoną opiekę oraz fachowe wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Zadaniem placówki jest pomoc dzieciom w wieku szkolnym. Aktualnie z zajęć korzysta 30 dzieci – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu osiedla Energetyki. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji przez opiekunów grupy, pedagoga, wolontariuszy. Otrzymują pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych, szkolnych, osobistych i społecznych, wsparcie w motywacji do nauki i wyrównywanie deficytów szkolnych. Zarówno dzieci jak i ich rodzice mają możliwość korzystania w zajęciach warsztatowych organizowanych przez psychologa. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych codziennie otrzymują ciepły posiłek, napoje oraz słodycze. W początkowym okresie funkcjonowania świetlicy, uczestników było niewielu. Skromne wyposażenie nie było dla dzieci zachęcające. Odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne. Zapewniono pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki uzyskanej dotacji finansowej zostało uzupełnione wyposażenie świetlicy o: komputer, gry, piłki oraz materiały do terapii. Praca oparta jest o stały plan zajęć, w którym przewidziany jest czas na posiłek, zajęcia zagospodarowujące czas wolny dzieci, przy czym duży nacisk kładziemy na prawidłową realizację obowiązku szkolnego tj. pomoc przy odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do nauki korzystając z pomocy 2-ch pracowników socjalnych, pedagoga i psychologa. W doborze zabaw, gier i ćwiczeń kierujemy się potrzebami dzieci oraz charakterem zaburzeń u niektórych z nich. W trakcie pracy z dziećmi zauważamy niejednokrotnie wiele przejawów nieprawidłowej reakcji emocjonalnej jak: agresja fizyczna i słowna, nadpobudliwość ruchowa, demonstracja złego zachowania, często izolowanie się od innych. Dlatego też zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa i pedagoga przy zastosowaniu różnych technik i metod pracy pozwalają na uwolnienie dzieci od napięć emocjonalnych.

W ramach zajęć dobrowolnych organizujemy:

1. zajęcia terapeutyczne (psycholog, pedagog)
2. zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe
3. zajęcia na placu (gra w kosza, grilowanie)
4. organizowanie różnych imprez okolicznościowych, spotkań towarzyskich, doskonalenie umiejętności kulinarnych.

W okresie funkcjonowania świetlicy zorganizowaliśmy dzieciom wycieczkę do Kazimierza Dolnego, zabawę andrzejkową i mikołaja. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym organizowanym z okazji Dnia Solidarności Wszystkich Potrzebujących Pomocy i Dnia Wolontariatu.

Dzieci do świetlicy zgłaszają się: dobrowolnie, przez rodziców, pracowników socjalnych, kolegów, którzy namawiają swoich rówieśników do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Uczestnikami świetlicy są dziewczynki i chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum z rejonu osiedla Energetyki. Pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, najczęściej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Naczelnym założeniem placówki jest właściwa realizacja potrzeb psychicznych i bytowych dzieci oraz odbudowanie poprawnych więzi w rodzinie. Dzięki wykorzystaniu pracy wielu fachowców jak: pedagoga, psychologa udało się zminimalizować rozmiar negatywnych zachowań dzieci, poprawić stosunek do nauki i prawidłowego komunikowania ze swoimi rówieśnikami. Dzieci nabywają umiejętności słuchania drugiej osoby i swobody wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Rodzice natomiast nabywają umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci, budowania klimatu zaufania i odbudowania poprawnych relacji rodzinnych.

Działalność prowadzenia świetlicy akceptuje Urząd Miejski w Kozienicach wpierając finansowo, udostępnia możliwość korzystania z obiektów sportowych. Ponadto współpracujemy ze szkołami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, kuratorami społecznymi, organizacjami pozarządowymi jak: CARITAS i PCK oraz wolontariuszami i sponsorami. Dzięki ich pomocy organizowane są różne spotkania integracyjne.