Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Dodatek Osłonowy 2024 r.

 

Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach  informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego.

Świadczenie będzie przyznawane na pół roku, tj.  na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski  złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia  30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo  w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Dodatek osłonowy przysługuje osobie:

–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego ma zastosowanie zasada ,,złotówka za złotówkę”, tj. kwotę przysługującego dodatku pomniejsza się o kwotę przekroczenia kryterium;

Dodatek nie przysługuje, jeżeli jego ustalona kwota jest niższa niż 20 zł.

Podstawę  ustalenia prawa do dodatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w 2022 roku.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do osobiście   w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 w godzinach pracy Centrum, przez platformę teleinformatyczną ePUAP oraz poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

 

Wysokość dodatku osłonowego:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024

Pouczenie o możliwości samodzielnego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego