Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa“ – edycja 2023

 

Flaga godło

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach informuje, że Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, na realizację  Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Całkowita wartość zadania to kwota 316 160,66zł.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizując w roku 2023 usługi opieki wytchnieniowej objęła wsparciem łącznie 33 osoby w tym 21 dorosłych osób  niepełnosprawnych oraz 12 dzieci. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi 240 godzin w ramach pobytu dziennego.

Usługi te wpłyną na:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie: psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 ZAŁĄCZNIKI:

Plakat OW-2023

 

 

 

Program -Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Gmina Kozienice aplikowała o środki finansowe dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych,  spełniających kryteria ogłoszone    w Programie.

Realizatorem Programu jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.
Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

 

1 ) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

      a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

      b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r poz.573,z póź.zm.)  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

W ramach realizacji Programu planuje się objecie 33 osób opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego realizowaną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (12 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 21 opiekunów osób dorosłych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Liczba godzin przypadających na jednego Uczestnika Programu wynosi 240 godzin.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek   i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych sprawy.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Osoby zainteresowane  udziałem w Programie prosimy o: zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 i wypełnienie

  1. karty zgłoszenia do Programu( zał. nr 1)
  2. dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku dziecka), o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby dorosłej),
  3. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.( zał.2)
  4. klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych,( zał.3)
  5. oświadczenie o wyborze uczestnika Programu( zał. 4)

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 lub pobrać  w formie załączników umieszczonych w sekcji „ załączniki do pobrania” (poniżej).

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie CUS w Kozienicach od poniedziałku 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek- 7.30-15.30, piątek- 7.30-14.30, tel. 48 614-44-78, pokój 16

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do Programu do 16 grudnia 2022 r.

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do Programu.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Karta pomiaru niezależnosci wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali FIM

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu-OW-2023

Oswiadczenie o wyborze uczestnika Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2023.