Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

 

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Flaga godło

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału       na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

– o stopniu znacznym lub

– o stopniu umiarkowanym albo

– traktowane na równi do wymienionych w lit.a i b.

 

Program ma także zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej        do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta  w:

 

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub

Na terenie Gminy Kozienice pomocą usługi asystencji osobistej objęto 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej realizuje Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od 01.01 do 31.12.2022 r.

 

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Kozienice z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 462 366,00zł

 

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

ZAŁĄCZNIKI:

Plakat AOON 22a

 

 

 

 

Flaga godło

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosiło  nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usług asystencji osobistej i zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. a) o stopniu znacznym,
 2. b) o stopniu umiarkowanym,
 3. c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla:

 1. a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizatorem Programu w Gminie Kozienice jest Centrum Usług Społecznych.

 

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

 

Wzory formularzy można otrzymać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 lub pobrać  w formie plików umieszczonych w sekcji „ pliki do pobrania” (poniżej).

 

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie CUS w Kozienicach od poniedziałku 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek- 7.30-15.30, piątek- 7.30-14.30, tel. 48 614-44-78, pokój 16

 

Link do programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej -edycja-2022

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Oswiadczenie o wskazaniu Asystenta do Programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Klauzula informacyjna w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Zakres czynności w ramach usług asytenta do programu Asystent