Program Operacyjny pn. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

Program Operacyjny pn. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

Z A P I S Y

NA ŻYWNOŚĆ  W RAMACH PROGRAMU PO PŻ – PODPROGRAM 2023

Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach  informuje mieszkańców Gminy Kozienice, iż  bierzemy udział w nowym
Programie Operacyjnym  pn.  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027,
który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego do końca roku 2029.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Grupami osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa są: 


a/
osoby z niepełnosprawnościami,

b/osoby bezdomne,
c/ obywatele państw trzecich,
d/ osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);
e/ pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art.7.

Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji  życiowej, którzy spełniają w/w kryteria dochodowe.

W związku z powyższym osoby zainteresowane  otrzymaniem  pomocy w formie  żywności proszone są o zgłaszanie się do tut. Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36, pokój nr 4 w terminie  od   22.01.2024 roku do 30.04.2024r. w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach : 7.30 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00 , zaś w piątek w godzinach: 7.30 – 10.00 oraz 13.00 – 14.40    celem otrzymania skierowania.                                                                                                         Dodatkowych informacji  można uzyskać telefonicznie: 48 614 88 58 lub w siedzibie Centrum Usług Społecznych Kozienice ul. Radomska 36, pokój nr 4.