PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Flaga godło

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

– EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  – 457 929 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 457 929 ZŁ 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W czym pomoże asystent:

 

a) w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,

b) w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
w załatwianiu spraw urzędowych,

c) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

d) w korzystaniu z dóbr kultury,

e) w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 

a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Informacje na temat realizacji programu w Gminie Kozienice można uzyskać pod nr tel. 48 614 67 62.

Pełny tekst Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystentosobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2021

 

 

Załączniki:

Program asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2021