,,Reintegracji Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami” – rekrutacja

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROGRAMU

,,REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI, WZROKOWYMI ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ – UDZIAŁ W ZAJĘCIACH E-PRACOWNI ”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU ,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym ,,Reintegracji Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami” jest: poprawa, wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności osoby z niepełnosprawnością do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu celu, jakim jest pełnienie odpowiednich ról społecznych przez osoby z niepełnosprawnością.

W ramach programu utworzona została e-pracownia wyposażona w 5 stanowisk komputerowych nowej generacji przystosowanych do osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami: ruchowymi, wzrokowymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponadto pracownia wyposażona jest w nowoczesne urządzenie 4-kanałowe Biofeedback, jest to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu .

Uczestnictwo w programie ma na celu:

a) wzmocnienie umiejętności/zwiększenie możliwości uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, b) wzmocnienie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością w środowisku zamieszkania, c) rozwój uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w grupach wsparcia i samopomocy, d) umożliwianie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, e) zapewnianie osobom z niepełnosprawnością dostępu do edukacji oraz umożliwianie rozwijania ich zdolności intelektualnych , f) zwiększenie wiedzy o prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, g) pobudzanie osób z niepełnosprawnością do samodzielności socjalnej

Misją „Reintegracji Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami” jest dążenie do stanu, w którym osoba z niepełnosprawnością jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych, społecznych i w dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego działania.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Liczba miejsc ograniczona.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek

KLAUZULA-DOTYCZĄCA-PRZETWARZANIA-DANYCH-OSOBOWYCH

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36 osobiście, drogą e-mailową lub za pośrednictwem poczty.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 ,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Teresa Jabłońska).

 

W przypadku formy ustnej wniosku pracownik centrum zatrudniony w ramach biura obsługi klienta sporządza informacje o przyjęciu wniosku i przekazuje ją do zespołu ds. organizacji usług społecznych, zgodnie obowiązującą w jednostce instrukcją kancelaryjną i obiegu dokumentów.

Informacja o przyjęciu wniosku zawierać będzie przede wszystkim:

– dane kontaktowe wnioskodawcy,

– status wnioskodawcy,

– przedmiot wniosku,

– klauzulę informacyjną zgodną z RODO podpisana przez wnioskodawcę.

 

Dodatek osłonowy – informacja

Informujemy, że realizacją dodatku osłonowego zajmuje się Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36, dział Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i Świadczenia wychowawczego.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie dochodu osiągniętego w 2020r. / dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach /.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach (pokój nr.12,13,14)

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 48 614 44 78, osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach lub pod numerem infolinii: tel:+22 369 14 44 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Link do pobrania wniosku:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informacja

Przejęcie obsługi świadczeń wychowawczych (500+) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku ze zmianą ustawy obsługę świadczeń wychowawczych będzie prowadził
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Dotyczy to wniosków składanych od dnia 01 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i wypłacał przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze.

Od 1 lutego 2022 r. będzie również przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń na podstawie wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przejmie-obsluge-programu-rodzina-500-/4253342

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230