Category Archives: Aktualności

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – informacja

Informacja

Świadczenie wspierające

 

Działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), dalej także „ustawa” informuję Panią/Pana o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)  i zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) – do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Osoby, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym albo od dnia wejścia w życie ustawy, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego – zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Osoby, o których mowa wyżej zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu poprzednim jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych wyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Kwoty przysługującego na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) świadczenia pielęgnacyjnego – podlegają waloryzacji w trybie i na zasadach określonych w art. 17 ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2) specjalnego zasiłku opiekuńczego – podlegają weryfikacji w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego postępowanie z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

W przypadku podjęcia zawieszonego postępowania, o którym mowa wyżej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna, ustala się po dokonaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Niezgłoszenie tego faktu  do Centrum Usług Społecznych spowoduje zwrot  nienależnie pobranych świadczeń.

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna, uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna zachowuje, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do zasiłku dla opiekuna, chyba że zgon osoby wymagającej opieki nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024 r.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna, nie traci prawa odpowiednio do:

1) świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. W tym przypadku (tzn. art. 63 ust. 12 ustawy) – wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna.

Do osób pobierających na podstawie przepisów dotychczasowych świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników brzmieniu dotychczasowym.

 

Osoba wymagająca opieki:

 • na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo prawo do zasiłku dla opiekuna,
 • na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – może otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, o ile spełnia warunki uprawniające do tego świadczenia.

Rekrutacja na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Janikowie

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie, która została utworzona w ramach projektu
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

Kto może uczęszczać na zajęcia w świetlicy?

 • dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat
 • liczba dostępnych miejsc – 15

Co oferuje świetlica?

 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • organizację czasu wolnego dla dzieci
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych
 • rozwijanie kultury osobistej
 • prowadzenie profilaktyki przeciw przemocy i uzależnieniom
 • możliwość spożycia płatnego posiłku

W jakich godzinach otwarta jest świetlica?

Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

Gdzie dopełnić formalności?

Wszelkich formalności dopełnisz w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 pokój 17.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach opiekun musi złożyć w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach odpowiedni wniosek. Wniosek dostępny jest do pobrania
w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie (sekretariat szkoły).
Wypełniony wniosek można złożyć w terminie od 12.06.2023 do 26.06.2023r. Informacja   o zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy podana będzie w dniu 30.06.2023r.

Po weryfikacji kart zgłoszeniowych przez CUS w Kozienicach zostanie ustalona lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy środowiskowej. Weryfikacja będzie przebiegała zgodnie z kryteriami wynikającymi z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu będzie decydowała data wpływu wniosku do Centrum Usług Społecznych.

Pobyt w świetlicy środowiskowej w Janikowie jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane od października 2023r będą mogły skorzystać z płatnych posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Wszelkich informacji udzielamy osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach lub pod numerem telefonu 48 614 65 57  od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 (p. Katarzyna Latkowska) lub w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie ( p. Justyna Konopka).

PORADNICTWO RODZICIELSKIE w nurcie Pozytywnej Dyscypliny.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zapewnia rodzicom wsparcie w procesie wychowania, oferując wyjątkową szansę wzięcia udziału w premierze unikatowego wydarzenia jakim jest PORADNICTWO RODZICIELSKIE  w nurcie Pozytywnej Dyscypliny!

Jeśli:

 • masz poczucie, że bycie rodzicem to ciągłe upominanie i “walka” na słowa;

 • szukasz konkretnych technik, które pomogą Ci wzmocnić relacje z dzieckiem lub w rodzeństwie;

 • chcesz zrozumieć zachowanie dziecka i dowiedzieć się dlaczego dzieci zachowują się źle;

 • brakuje Ci pomysłów jak pokonywać codzienne trudności np.: z wyłączeniem bajki, ubieraniem się, czy ograniczeniem korzystania z telefonu, itp;

Możesz:

Zapisać się na konsultacje indywidualne zorganizowane w ramach współpracy @CUS Kozienice i @Zielone Krzesełko – Szkoła Wychowania.

Podczas konsultacji uzyskasz poradę w tematyce wychowania dzieci, popartą wiedzą i doświadczeniem. Nikt nie zna Twojego dziecka lepiej niż Ty, dlatego nikt nie będzie Cię oceniał ani krytykował. Porozmawiasz o trudnościach i poznasz skuteczne narzędzia Pozytywnej Dyscypliny, które będą wspierać Ciebie i Twoje dziecko.

Dostępne terminy:

11 maj, godz. 17:00 oraz 18:00

18 maj, godz. 17:00 oraz 18:00

25 maj, godz. 17:00 oraz 18:00

Zapisy na konsultacje: 607 297 202

Spotykamy się w #cuskozienice, ul. Radomska 36.

Prowadząca: Alicja Gola, Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w żlobku, przedszkolu i szkole, oligofrenopedagog, szkoleniowiec, mediator, coach, trener TUS I i II stopnia, współautor bloga ze wskazówkami wychowawczymi dla rodziców: www.zielonekrzeselko.pl

Poradnictwo jest bezpłatne.

W zamian możesz dodać opinię Google dla firmy Zielone Krzesełko klikając w link: https://g.page/r/CXnx-RKGedTlEB0/review

Dzięki temu, realnie wpłyniesz na zainteresowanie konsultacjami i warsztatami z Pozytywnej Dyscypliny. Dodatkowo Twoja opinia sprawi, że odbiorcy dowiedzą się  „jak jest naprawdę” na warsztatach z @Alicja Gola.

Wszyscy jesteśmy tutaj dlatego, że poszukujemy najlepszej drogi w wychowaniu.

 

Warsztaty prowadzone metodą Montessori.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zaprasza dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat oraz ich opiekunów do udziału
w war
sztatach prowadzonych metoda Montessori.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskasz pod nr telefonu: (48) 614-45-77 wew. 217, lub osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 pokój 17. Możliwość skorzystania po wcześniejszym ustaleniu zgłoszeniu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Usługa realizowana w ramach projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców, POWR.02.08.00-00-0074/20 dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach POWR 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczony w środowisku lokalnym”.