Ankieta – zapraszamy do wypełnienia

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kozienice!

Obecnie podejmowanym przez Burmistrza Kozienic działaniem służącym poprawie warunków życia mieszkańców
w Gminie Kozienice jest zmiana sposobu świadczenia usług społecznych. Wiąże się to z przekształceniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach na Centrum Usług Społecznych i objęciem wsparciem tej instytucji wszystkich mieszkańców gminy. Jest to nowy model pracy na rzecz mieszkańców, bowiem dotychczas M-GOPS koncentrował się na wsparciu osób narażonych na wykluczenie lub wykluczonych, będących w ubóstwie.

Zakres usług społecznych świadczonych przez Centrum Usług Społecznych stanowić może oferta m.in. z obszarów: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej
i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska oraz reintegracji zawodowej
i społecznej. Jest on zdecydowanie szerszy niż zakres pracy M-GOPS.

Dla odpowiedniego dostosowania oferty Centrum Usług Społecznych w Kozienicach do realnych potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkańców gminy zachęcamy Państwa do wypowiedzi przez udział w badaniu ankietowym. By szczegółowo przeanalizować problemy i potrzeby mieszkańców oraz poszczególnych grup społecznych przygotowaliśmy następujące ankiety:

ANKIETA UCZNIOWIE – dedykowana osobom w wieku od 14 do 19 roku życia,

LINK: https://forms.gle/VSLyk4mbEDjj33N66

ANKIETA DOROŚLI – dedykowana osobom w wieku od 20 do 64 roku życia,

LINK: https://forms.gle/kWJD4W3kVAUr21qXA

ANKIETA SENIORZY – dedykowana osobom w wieku 65 lat i więcej,

LINK: https://forms.gle/GbE8YfAvSaLicgRv7

Poprzez przygotowany specjalny formularz elektronicznych, mają Państwo możliwość  wypełnia ankiety w swoim domu – można wypełnić ją za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Wypełnienie ankiety trwa tylko kilka minut. Każda z ankiet jest anonimowa, a pozyskane dzięki Państwa odpowiedziom wyniki pomogą w stworzeniu optymalnej oferty usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

W przypadku ankiety dla seniorów prosimy by Państwo jako dzieci i wnuki pomogli swoim rodzicom i dziadkom w wypełnieniu przez Nich ankiety. Pomoc Państwa jest szczególnie ważna, gdyż w czasie pandemii aktywność seniorów jest bardzo ograniczona a stanowią oni grupę wymagającą specjalnego podejścia i troski.

Ankiety wypełniać można do 01 marca 2021 r.

Dziękujemy za  Państwa zaangażowanie i poświęcony na wypełnienie ankiety czas.

Dyrekcja i Pracownicy 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach