Program – Korpus Wsparcia Seniorów

W Gminie Kozienice realizowany jest program ” Korpus Wspieraj Seniora” skierowany do osób powyżej 65r. życia zamieszkałych w na terenie naszej Gminy.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem infolinii : (22) 505 11 11, za pośrednictwem pracowników socjalnych pod nr. telefonu: (48) 614 65 57 lub pod nr dyżurnym: 510 208 492.

 

Nowy okres świadczeniowy programu ,,Rodzina 500+”

UWAGA, od 1 czerwca 2022 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy programu ,,Rodzina 500+”, pierwszy obsługiwany wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 500+, które rodzice składają na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub w bankowości elektronicznej, trafiają do ZUS.

Ta instytucja zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń oraz prowadzeniem postępowań wyjaśniających w nietypowych przypadkach, np. gdy ktoś złożył kilka wniosków na to samo dziecko z tymi samymi lub różnymi danymi. Nie można składać wniosków papierowych. Dzięki elektronicznej formie można szybciej przyznać świadczenie i uniknąć wielu błędów.

W placówkach ZUS można uzyskać dostęp do komputera i pomocy
w założeniu profilu na PUE ZUS oraz złożeniu wniosku elektronicznie. Świadczenie trafi do rodziców w formie bezgotówkowej, czyli przelewem  na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Na PUE ZUS można sprawdzić nowe daty wypłaty świadczenia 500 plus

Wszelkie pytania dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego oraz składania wniosków należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poszukujemy kandydata na stanowisko „streetworkera”

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Numer projektu: POWR.02.08.00-00-0074/20

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.02.08.00-00-0074/20-00

dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach POWR 2014-2020,  Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko „streetworkera” praca terenowa
z młodzieżą 7-16 lat na terenie Gminy Kozienice

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy w kontakcie z ludźmi – preferowane w sektorze pomocowym
 • umiejętności interpersonalne
 • odporność na stres
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość 🙂
 • preferowane wykształcenie o charakterze społecznym (np. pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, praca socjalna , nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, również studenci lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • dyspozycyjność
 • szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można ,, zarazić,, młodzież

 

Zakres obowiązków:

 

 • docieranie do dzieci i młodzieży przebywających w miejscach niemieszkalnych, jak podwórka, ulice, place zabaw, parkingi, parki, skwery;
 • działania wychowawcze i profilaktyczne
 • animacja dzieci i młodzieży w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobów spędzania wolnego czasu, motywacji do nauki, poprawy zachowania;
 • współpraca z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując ich zasoby i potencjał środowiska lokalnego;
 • współpraca z CUS Kozienice, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • praca metodą małych projektów

 

Wybranym kandydatom oferujemy ciekawą pracę na umowę zlecenie, elastyczne godziny pracy, rozwój zawodowy poprzez szkolenia specjalistyczne i interpersonalne oraz bardzo dobrą atmosferę pracy:)

CV prosimy składać w terminie do 17.06.2022r. na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.wojtasik@cuskozienice.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik-Nr-1-oświadczenie-o-niekaralności

Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych