Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I

Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I

Informujemy o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Głównym celem Programu (Moduł I) jest  zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresatami wsparcia będzie 10 seniorów w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących na terenie Gminy Kozienice, będących osobami samotnymi, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób lub mieszkający z osobami bliskimi, którym rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 48 614 65 57 wew. 204.

Czas realizacji Programu: VII-XII/2024

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024 

Dofinansowanie 66 286,00 zł

Całkowita wartość zadania 82 857,50 zł

 

Flaga godło