Bon Energetyczny

Bon Energetyczny

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe  o wypłatę bonu energetycznego.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego  składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2020 r. poz. 344).

 

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo:

 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

 

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę  przekraczała kwoty, o których mowa bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości – podstawowej:

300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3   osób;

500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  bon energetyczny przyznaje się w wysokości podwyższonej:

 

600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

1000 zł- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

W przypadku gdy wniosek dla danego gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba – bon przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie  pozostawia się bez rozpoznania.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r. jest wypłacany jednorazowo.

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego 2024