Program “Opieka Wytchnieniowa”

Program “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Kozienice kontynuuje rządowy program pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”.

Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3. (Były MGOPS Kozienice)

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jak zgłaszać zapotrzebowanie:

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  oraz Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

WAŻNE

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy  w formie opieki wytchnieniowej. Skorzystanie z Programu uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację Programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Gmina Kozienice zamierza zrealizować w roku 2021 usługi opieki wytchnieniowej dla 30 osób niepełnosprawnych (10 dzieci, 20 osób dorosłych)

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z P. Ireną Pałubą –  pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3 lub telefoniczny – tel. nr 48 614 6762.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

OGŁOSZENIE

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w związku z ogłoszonym  03 grudnia 2020 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje, że Gmina Kozienice aplikowała o przyznanie w/w środków. W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

ADRESACI PROGRAMU:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek – druk do pobrania na końcu strony,
 • orzeczenie o znacznym / umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności  lub  orzeczenie równoważne.

WAŻNE

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Gmina Kozienice zamierza zrealizować w roku 2021 usługi Asystenta dla 15 osób niepełnosprawnych.

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

 

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3 P. Ireną Pałubą lub telefoniczny – tel. nr 48 614 6762.

Nowa siłownia plenerowa

Nowa siłownia plenerowa dla mieszkańców Gminy Kozienice dzięki grantowi od PSE

 

Mieszkańcy gminy Kozienice mogą już korzystać z nowej siłowni plenerowej przy Kozienickim Dziennym Domu Senior+. Inwestycja zrealizowana została ze środków pozyskanych w ramach programu granatowego ,,WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, oraz ze środków finansowych Gminy Kozienice.

W ramach tej inicjatywy siłownia plenerowa wyposażona została w siedem profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń. Umożliwiają one aktywność fizyczną na świeżym powietrzu zarówno seniorom, jak i pozostałym mieszkańcom naszej gminy.

Celem programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” PSE jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy Kozienice Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.