OGŁOSZENIE

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w związku z ogłoszonym  03 grudnia 2020 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje, że Gmina Kozienice aplikowała o przyznanie w/w środków. W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

ADRESACI PROGRAMU:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek – druk do pobrania na końcu strony,
  • orzeczenie o znacznym / umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności  lub  orzeczenie równoważne.

WAŻNE

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Gmina Kozienice zamierza zrealizować w roku 2021 usługi Asystenta dla 15 osób niepełnosprawnych.

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

 

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3 P. Ireną Pałubą lub telefoniczny – tel. nr 48 614 6762.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

2 × 1 =